Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Helyi politika

2015-11-15 11:17:00

 Helyi választások

 

Tisztelt Választópolgárok! 

Polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele:

 

- Mihátsiné Dózsa Hajnalka - 2/2014. (IX.2.) sz. határozat
- Gömböcz István - 7/2014. (IX.8.)
- Mihácsi Szabolcs István - 8/2014. (IX.8.

A Helyi Választási Bizottság határozata a polgármesterjelöltek sorrendjéről a szavazólapon: 11/2014. (IX.8.)


A Helyi Választási Bizottság határozata a polgármesterek választására szolgáló szavazólap adattartalmának elfogadásáról: 13/2014. (IX.15.)

1. Mihácsi Szabolcs István
2. Gömböcz István
3. Mihátsiné Dózsa Hajnalka 

Képviselőjelöltek:

- Hajba Lajos - 3/2014. (IX.8.)
- Mihátsy Ervin - 4/2014. (IX.8.)
- Gál Sándor - 5/2014. (IX.8.)
- Hende Gábor Mihályné - 6/2014. (IX.8.) 
- Papp Tibor - 9/2014. (IX.8.)
- Németh József - 10/2014. (IX.8.)


A Helyi Választási Bizottság határozata a képviselőjelöltek sorrendjéről a szavazólapon: 12/2014. (IX.8.)

A Helyi Választási Bizottság határozata a képviselők választására szolgáló szavazólap adattartalmának elfogadásáról: 14/2014. (IX.15.)
 
1. Papp Tibor
2. Németh József
3. Gaál Sándor
4. Hende Gábor Mihályné
5. Mihátsy Ervin
6. Hajba Lajos


Tisztelt Választópolgárok!

2013. március 8-án 16 órával lezárult a jelöltajánlás időszaka. Két jelölt bejelentését a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette.

 Mihácsi Szabolcs István   független jelölt
 Gregorich Ferenc Iván  független jelölt

Mindét polgármester jelölt nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri megbízatást társadalmi megbízatásban kívánják ellátni.

Farkas Gábor 
HVI vezetője

Helyi Választási Bizottság
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40. 
O/54/16/2013.


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel.: 95/777-810
  
TISZTELT OSTFFYASSZONYFAI VÁLASZTÓPOLGÁROK!  
 

Tájékoztatom Önöket, hogy Ostffyasszonyfa Község Polgármestere lemondott polgármesteri tisztségéről, így a jogszabály értelmében polgármesteri megbízatása 2013. január 1-től megszűnt. Az ok felmerülésétől számított 30 napon belül, a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre időközi választást kell kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra. A Helyi Választási Bizottság a 2013. január 24-i ülésén az 1/2013. (I.24.) sz. határozatával 2013. április 7. napjára (vasárnapra) tűzte ki az időközi polgármester választást.
Ezzel egyidejűleg az időközi választás naptár szerinti határnapjait is megállapította a Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben rögzítetteknek megfelelően, melyet az 1/2013.(I.24.) sz. HVB határozat melléklete tartalmaz.
 
A főbb határidők:
 
1.     A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2013. február 21. napjáig kell megkapniuk a választópolgároknak.
2.      A névjegyzéket 2013. február 20-tól 2013. február 24-ig közszemlére tesszük (melyet az ostffyasszonyfai önkormányzat irodahelyiségében lehet megtekinteni), a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2013. február 20-tól 2013. február 24-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani,
3.      a választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
4.     Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet, 2013. március 8-án 16.00 óráig , s szintén ezen időpontig lehet a jelöltet bejelenteni az ajánlószelvények átadásával a választási bizottságnak.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Ostffyasszonyfa településen a választópolgárok száma 699 fő. Így minden jelöltnek legalább 21 db érvényes ajánlószelvényt kell összegyűjteni.
Az ajánló választópolgárnak az ajánlószelvényre rá kell vezetnie a családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. Az ajánlás nem vonható vissza!
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
-       nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
-       nem a fentebb leírtak szerint kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
-       az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Az ajánlásokat a helyi választási bizottságnak ellenőriznie kell. A jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra rendelkezésre álló határidő lejártát követő három napon belül (2013.március 11-én 16.00 óráig) meg kell semmisítenie, s erről jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvet 3 napon belül (2013.március 14-én 16.00 óráig) a választási bizottságnak át kell adni.

A jelölt bejelentése:
A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyei azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy választójoga van, a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői vagy a polgármesteri megbízatással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond.
 
Ha a választókerületben két vagy több azonos családi és utónevű választópolgár kíván jelöltként indulni, a később bejelentett személy köteles gondoskodni arról, hogy –betűjelzés vagy második utónév feltüntetésével – a korábban bejelentett jelölttől megkülönböztethető legyen.
A Helyi választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet –a bejelentést követő 2 napon belül- nyilvántartásba vesz.
 
A névjegyzék megtekintése, kifogás benyújtása, jelöltek bejelentése helyben, az Ostffyasszonyfai Önkormányzat irodahelyiségében Smidéliusz Gyulánénál, mint Helyi Választási Iroda tagjánál tehető meg.
 
A szavazókör címe:     Ostffyasszonyfa, Műv. Ház. Kossuth L. u. 46.
 
 
Tisztelettel:
 
Farkas Gábor s.k.
    HVI vezető
 

 
 
 
Ostffyasszonyfa Község Helyi Választási Bizottsága
 
 
H A T  Á R O Z A T  K I V O N A T
a Helyi Választási Bizottság 2013. január 24-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

 
 
1/2013. (I.24.) HVB  HATÁROZAT
 
Ostffyasszonyfa Község Helyi Választási Bizottsága – a 2013. január 24. napján megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve) 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában megállapított hatáskörében eljárva az időközi polgármester választás kitűzése és naptár szerinti határnapjainak megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot:
 
A Helyi Választási Bizottság – a polgármester lemondása miatt –
 
Ostffyasszonyfa településen 2013. április 7. napjára (vasárnapra) időközi polgármester választást tűz ki.
 
A Helyi Választási Bizottság az időközi választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított kettő napon belül a Vas Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2013. január 26. napján (szombat) 16 óráig megérkezzen.
 
I N D O K O L Á S
 
Ostffyasszonyfa Község Polgármestere 2013. január 1-i hatállyal tisztségéről írásban lemondott.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV törvény 2. § (1) bekezdés e) pontja alapján a polgármester tisztsége megszűnik a tisztségről történő lemondással.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, ha az egyéni választókerületi képviselő vagy polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.
 
A Ve. 115 § (1) bekezdése alapján „ Az időközi  választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre kell kitűzni. Nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között. Az időközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.”
 
Az időközi polgármester választás a Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Ve. 115.§ (1) bekezdésében foglalt határidők figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint 2013. április 7. napjára (vasárnapra ) tűzte ki.
 
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontja alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.
 
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslati jogról történő tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésében és a 80. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezéséken alapul.
 
Ostffyasszonyfa, 2013. január 24.
 
                                                                                                                                                                     
Horváth Csaba Gábor   s.k.                                                                                                                                                                  
Helyi Választási Bizottság Elnöke

 
 

 
Melléklet az 1/2013.(I.24.) HVB határozathoz
 
Ostffyasszonyfa településen
2013. április 7. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi polgármester választás naptár szerinti határnapjai

 
 
1. A választójogosultság nyilvántartása
1.1 A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2013. február 21. napjáig kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14.§ (1) bekezdés].
1.2 A névjegyzéket 2013. február 20-tól 2013. február 24-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
1.3 A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2013. február 20-tól 2013. február 24-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. §
(1) bekezdés].
1.4 A módosított névjegyzék 2013. április 5-én 16.00 óráig tekinthető meg az önkormányzat irodahelyiségében [Ve. 15. § (3) bekezdés].
2. A választási szervek
2.1 A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013. március 22-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés].
3. A választási kampány
3.1 A választási kampány 2013. április 7-én 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
3.2 Kampányt folytatni 2013. április 7-én 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2)
bekezdés].
3.3 A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. május 7-ig
köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
4. A jelölés
4.1 Jelöltet ajánlani 2013. március 8-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].
4.2 A jelöltet legkésőbb 2013. március 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási
bizottságnak [Ve. 52. § (1) bekezdés].
4.3 A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2013.
március 11-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2013.
március 14-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
4.4 Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda
2013. április 7-én megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
5. A szavazatok összesítése
5.1 A választási bizottság a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve alapján 2013.
április 8-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. §
(3) bekezdés].
5.2 A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2013.
április 10-én 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
5.3 A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2013. július 6-ig kell megőrizni. 2013.
július 6. napja után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell
semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
5.4 A jegyzőkönyvek első példányát 2013. július 6. napja után kell átadni az illetékes
levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés
 
Horváth Csaba Gábor  s.k.
Helyi Választási Bizottság Elnöke

 


Friss hírek

Óvodai rendkívüli szünet hatályon kívül helyezéséről szóló polgármesteri határozat

Tovább

Polgármesteri határozat játszótér és Czencz park használatáról

Tovább

Polgármesteri határozat sportpálya használatáról

Tovább

Celldömölk fogászati alapellátás sürgősségi rendelése

Tovább

Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos

Tovább