Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Helyi politika

2015-11-15 11:17:00

 Helyi választások

 

Tisztelt Választópolgárok! 

Polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele:

 

- Mihátsiné Dózsa Hajnalka - 2/2014. (IX.2.) sz. határozat
- Gömböcz István - 7/2014. (IX.8.)
- Mihácsi Szabolcs István - 8/2014. (IX.8.

A Helyi Választási Bizottság határozata a polgármesterjelöltek sorrendjéről a szavazólapon: 11/2014. (IX.8.)


A Helyi Választási Bizottság határozata a polgármesterek választására szolgáló szavazólap adattartalmának elfogadásáról: 13/2014. (IX.15.)

1. Mihácsi Szabolcs István
2. Gömböcz István
3. Mihátsiné Dózsa Hajnalka 

Képviselőjelöltek:

- Hajba Lajos - 3/2014. (IX.8.)
- Mihátsy Ervin - 4/2014. (IX.8.)
- Gál Sándor - 5/2014. (IX.8.)
- Hende Gábor Mihályné - 6/2014. (IX.8.) 
- Papp Tibor - 9/2014. (IX.8.)
- Németh József - 10/2014. (IX.8.)


A Helyi Választási Bizottság határozata a képviselőjelöltek sorrendjéről a szavazólapon: 12/2014. (IX.8.)

A Helyi Választási Bizottság határozata a képviselők választására szolgáló szavazólap adattartalmának elfogadásáról: 14/2014. (IX.15.)
 
1. Papp Tibor
2. Németh József
3. Gaál Sándor
4. Hende Gábor Mihályné
5. Mihátsy Ervin
6. Hajba Lajos


Tisztelt Választópolgárok!

2013. március 8-án 16 órával lezárult a jelöltajánlás időszaka. Két jelölt bejelentését a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette.

 Mihácsi Szabolcs István   független jelölt
 Gregorich Ferenc Iván  független jelölt

Mindét polgármester jelölt nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri megbízatást társadalmi megbízatásban kívánják ellátni.

Farkas Gábor 
HVI vezetője

Helyi Választási Bizottság
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40. 
O/54/16/2013.


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel.: 95/777-810
  
TISZTELT OSTFFYASSZONYFAI VÁLASZTÓPOLGÁROK!  
 

Tájékoztatom Önöket, hogy Ostffyasszonyfa Község Polgármestere lemondott polgármesteri tisztségéről, így a jogszabály értelmében polgármesteri megbízatása 2013. január 1-től megszűnt. Az ok felmerülésétől számított 30 napon belül, a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre időközi választást kell kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra. A Helyi Választási Bizottság a 2013. január 24-i ülésén az 1/2013. (I.24.) sz. határozatával 2013. április 7. napjára (vasárnapra) tűzte ki az időközi polgármester választást.
Ezzel egyidejűleg az időközi választás naptár szerinti határnapjait is megállapította a Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben rögzítetteknek megfelelően, melyet az 1/2013.(I.24.) sz. HVB határozat melléklete tartalmaz.
 
A főbb határidők:
 
1.     A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2013. február 21. napjáig kell megkapniuk a választópolgároknak.
2.      A névjegyzéket 2013. február 20-tól 2013. február 24-ig közszemlére tesszük (melyet az ostffyasszonyfai önkormányzat irodahelyiségében lehet megtekinteni), a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2013. február 20-tól 2013. február 24-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani,
3.      a választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
4.     Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet, 2013. március 8-án 16.00 óráig , s szintén ezen időpontig lehet a jelöltet bejelenteni az ajánlószelvények átadásával a választási bizottságnak.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Ostffyasszonyfa településen a választópolgárok száma 699 fő. Így minden jelöltnek legalább 21 db érvényes ajánlószelvényt kell összegyűjteni.
Az ajánló választópolgárnak az ajánlószelvényre rá kell vezetnie a családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. Az ajánlás nem vonható vissza!
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
-       nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
-       nem a fentebb leírtak szerint kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
-       az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Az ajánlásokat a helyi választási bizottságnak ellenőriznie kell. A jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra rendelkezésre álló határidő lejártát követő három napon belül (2013.március 11-én 16.00 óráig) meg kell semmisítenie, s erről jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvet 3 napon belül (2013.március 14-én 16.00 óráig) a választási bizottságnak át kell adni.

A jelölt bejelentése:
A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyei azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy választójoga van, a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői vagy a polgármesteri megbízatással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond.
 
Ha a választókerületben két vagy több azonos családi és utónevű választópolgár kíván jelöltként indulni, a később bejelentett személy köteles gondoskodni arról, hogy –betűjelzés vagy második utónév feltüntetésével – a korábban bejelentett jelölttől megkülönböztethető legyen.
A Helyi választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet –a bejelentést követő 2 napon belül- nyilvántartásba vesz.
 
A névjegyzék megtekintése, kifogás benyújtása, jelöltek bejelentése helyben, az Ostffyasszonyfai Önkormányzat irodahelyiségében Smidéliusz Gyulánénál, mint Helyi Választási Iroda tagjánál tehető meg.
 
A szavazókör címe:     Ostffyasszonyfa, Műv. Ház. Kossuth L. u. 46.
 
 
Tisztelettel:
 
Farkas Gábor s.k.
    HVI vezető
 

 
 
 
Ostffyasszonyfa Község Helyi Választási Bizottsága
 
 
H A T  Á R O Z A T  K I V O N A T
a Helyi Választási Bizottság 2013. január 24-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

 
 
1/2013. (I.24.) HVB  HATÁROZAT
 
Ostffyasszonyfa Község Helyi Választási Bizottsága – a 2013. január 24. napján megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve) 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában megállapított hatáskörében eljárva az időközi polgármester választás kitűzése és naptár szerinti határnapjainak megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot:
 
A Helyi Választási Bizottság – a polgármester lemondása miatt –
 
Ostffyasszonyfa településen 2013. április 7. napjára (vasárnapra) időközi polgármester választást tűz ki.
 
A Helyi Választási Bizottság az időközi választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított kettő napon belül a Vas Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2013. január 26. napján (szombat) 16 óráig megérkezzen.
 
I N D O K O L Á S
 
Ostffyasszonyfa Község Polgármestere 2013. január 1-i hatállyal tisztségéről írásban lemondott.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV törvény 2. § (1) bekezdés e) pontja alapján a polgármester tisztsége megszűnik a tisztségről történő lemondással.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, ha az egyéni választókerületi képviselő vagy polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.
 
A Ve. 115 § (1) bekezdése alapján „ Az időközi  választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre kell kitűzni. Nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között. Az időközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.”
 
Az időközi polgármester választás a Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Ve. 115.§ (1) bekezdésében foglalt határidők figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint 2013. április 7. napjára (vasárnapra ) tűzte ki.
 
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontja alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.
 
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslati jogról történő tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésében és a 80. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezéséken alapul.
 
Ostffyasszonyfa, 2013. január 24.
 
                                                                                                                                                                     
Horváth Csaba Gábor   s.k.                                                                                                                                                                  
Helyi Választási Bizottság Elnöke

 
 

 
Melléklet az 1/2013.(I.24.) HVB határozathoz
 
Ostffyasszonyfa településen
2013. április 7. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi polgármester választás naptár szerinti határnapjai

 
 
1. A választójogosultság nyilvántartása
1.1 A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2013. február 21. napjáig kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14.§ (1) bekezdés].
1.2 A névjegyzéket 2013. február 20-tól 2013. február 24-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
1.3 A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2013. február 20-tól 2013. február 24-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. §
(1) bekezdés].
1.4 A módosított névjegyzék 2013. április 5-én 16.00 óráig tekinthető meg az önkormányzat irodahelyiségében [Ve. 15. § (3) bekezdés].
2. A választási szervek
2.1 A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013. március 22-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés].
3. A választási kampány
3.1 A választási kampány 2013. április 7-én 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
3.2 Kampányt folytatni 2013. április 7-én 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2)
bekezdés].
3.3 A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. május 7-ig
köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
4. A jelölés
4.1 Jelöltet ajánlani 2013. március 8-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].
4.2 A jelöltet legkésőbb 2013. március 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási
bizottságnak [Ve. 52. § (1) bekezdés].
4.3 A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2013.
március 11-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2013.
március 14-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
4.4 Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda
2013. április 7-én megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
5. A szavazatok összesítése
5.1 A választási bizottság a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve alapján 2013.
április 8-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. §
(3) bekezdés].
5.2 A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2013.
április 10-én 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
5.3 A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2013. július 6-ig kell megőrizni. 2013.
július 6. napja után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell
semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
5.4 A jegyzőkönyvek első példányát 2013. július 6. napja után kell átadni az illetékes
levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés
 
Horváth Csaba Gábor  s.k.
Helyi Választási Bizottság Elnöke

 


Friss hírek

Földi szúnyoggyérítésről értesítés

Tovább

Falugazdász fogadóórájáról tájékoztató

Tovább

Dajka álláspályázat

Tovább

Falunap 2024

Tovább

Óvodapedagógus álláshirdetés

Tovább